Betonáž a izolace základové desky

Základová deska domu není pouze obyčejným kusem betonu, ale důležitou a základní součástí stavby. Pro správné založení stavby se vyžaduje celý sled prací v přesně stanoveném technologickém pořadí a měla by ho provádět technicky i personálně vybavená firma.

betonáž základové desky
Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

Zaměření a vytýčení základové desky

Jako první začne na staveništi budoucího domu práci geodet. V souladu s projektovou dokumentací provede zaměření a vytýčení stavby a stanovení „nulového bodu“, který určuje budoucí výšku podlahy nového domu.

Poté, co geodet dokončí první část své práce na staveništi, nastává čas na zemní práce.

Zemní práce a výkop základů

První fází zemních prací je skrývka, odvoz a deponování vrstvy ornice. Následně musí geodet zaměřit a znovu vytýčit základové pásy.

Pomocí výkonné stavební mechanizace se provede výkop základových pásů, v případě podsklepených domů se současně provede vyhloubení jámy pro sklep, vyhloubení výkopů pro ležaté rozvody a případně také pro jímku.

Po odjezdu stavební mechanizace se provádí ruční pečlivé začištění základové spáry a nainstaluje se uzemnění hromosvodu a bednění pro prostupy instalačních sítí.

Bednění a betonáž základové desky

Po ukončení výše uvedených prací se provede zalití základové spáry betonem. Beton se doveze od dodavatelů, nebo se namíchá přímo na staveništi. Výběr záleží na lokalizačních podmínkách stavby.

betonáž základové desky

Na zalitou základovou spáru se postaví moderní „ztracené“ nebo klasické bednění, které bude ohraničovat budoucí základovou desku.

Prostor mezi bedněním se zhutní. V souladu s projektem se následně provádí podsyp štěrkem, instalace ležatých rozvodů a případné položení ocelové výztuže.

Posledním krokem je už vlastní betonáž základové desky.

Jak dlouho zraje základová deska?

Vybetonováním práce na základové desce ještě nekončí. Po dokončení předchozích prací se musí povrch základové desky ošetřit proti rychlému vysychání a následnému praskání.

V následujících 4 týdnech se základová deska nechává vyzrávat. Po uplynutí této je základová deska domu připravena pro další stavební práce.

Dokončovací práce a izolace základové desky

Posledním krokem výstavby základové desky je položení hydroizolačních vrstev a případně také proti pronikání radonu.

Izolaci základů se provádí za využití klasických jednovrstvých i dvouvrstvých asfaltových izolačních pásů. Dále za použití měkčeného PVC, moderními stěrkovými materiály i progresivní a ekologickou metodou za využití pěnového skla.

Zdroj: ZakladovéDesky